TİKA Sözleşmeli Personel Alımı

Yorum yaz Sözleşmeli personel alımları - TİKA Sözleşmeli Personel Alımı

Türk İşbirliği Ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı sözleşmeli personel alımı yapıyor.

TİKA SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’nda istihdam edilmek üzere 20 Sözleşmeli Personel alınacaktır. Müracaatlar 13 Mayıs 2015 tarihinde başlayacak olup, 20 Mayıs 2015 tarihinde sona erecektir. Yapılan inceleme ve değerlendirmeden sonra mülakata çağrılacak adaylar ve sınav tarihi Başkanlığın tika.gov.tr adresli web sayfasından ilan edilecektir.

TİKA Başkanlığında sözleşmeli olarak çalıştırılacak personel ile ilgili “Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığında Çalıştırılacak Sözleşmeli Personel Hakkında Hizmet Sözleşmesi Esasları” uygulanır.

Yabancı dil sınavı 22 Mayıs 2015 tarihinde, mülakat sınavı 25-29 Mayıs 2015 tarihleri arasında TİKA Başkanlığı Atatürk Bulvarı No: 15 Ulus/ANKARA adresinde yapılacaktır.

II. BAŞVURU ŞARTLARI

1.Üniversitelerin en az 4 yıllık lisans eğitimi veren fakültelerinden mezun olmak,

2. a) 1. gruptan başvuru yapacak adaylar için Fransızca, Arapça, İspanyolca, Portekizce, Rusça
dillerinin herhangi birinden,

b)2. gruptan başvuru yapacak adaylar için Farsça’dan,

c)3., 4., 5. ve 6. gruplardan başvuru yapacak adaylar için İngilizce, Fransızca, Arapça ve Rusça dillerinin herhangi birinden,

2013 ve 2014 yılı İlkbahar, Sonbahar dönemleri veya 2015 yılı İlkbahar dönemi (YDS) Yabancı Dil Sınavlarından 1. Gruptan başvuran adaylar için (B) düzeyinde diğer gruplardan başvuran adaylar için (C) düzeyinde puan almak veya Yükseköğretim Kurulu tarafından bu düzeye denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak veya Başkanlıkça yapılacak yabancı dil sınavında başarılı olmak. Ancak, yabancı dil ile eğitim yapan üniversitelerden mezun olanlar için bu Ģart aranmaz.

Bu maddede belirtilen Ģartlar yabancı uyruklu adaylar için aranmaz.

3. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (A) bendinin (4), (5),
(6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen Ģartları haiz olmak,

4. Eksik belge ve bilgi bulunan başvurular ile şartları uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. (Belgelerin aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi BaĢkanlıkça tasdik edilebilecektir.)

5. Başvurulacak gruplara göre aşağıda yer alan “Sözleşmeli Personel Grupları ve Aranan Özel Şartlar Tablosu”ndaki Şartları taşıyor olmak,

Gruplar Adet Başvurabilecek Mezuniyet Alanı____ Özel ġartlar

1. Grup Arapça

(2) Fransızca

(2)

Ġspanyolca (2) Portekizce

(1) Rusça

(1)

-İlgili dillerin Mütercim TercümanlıkBölümlerinden en az lisans mezunuolmak,

-İlgili dillerin dil ve edebiyatınınfakülte düzeyinde öğretildiğibölümlerinden mezun olmak,

-İlgili dillerin öğretim dili olarakokutulduğu orta öğretimkurumlarından mezun olup lisansmezunu olmak,

Şartlarından birini sağlayabilen adaylar

– Başvurulan dille ilgili Mütercim veya Tercüman olarak alanında en az iki yıl hizmet süresine sahip olmak
2. Grup 1 Üniversitelerin 4 (dört) yıllık

– Türk Dili ve Edebiyatı,

-Çağdaş Türk Lehçeleri
Bölümlerinden birinden mezun olmak.

– TİKA’nın faaliyet alanına giren konularda en az iki yıllık hizmet süresine sahip olmak.
3. Grup 7 Üniversitelerin 4 (dört) yıllık

-Ġktisat,

-ĠĢletme,

– Kamu Yönetimi,

– Uluslararası ĠliĢkiler,

– Siyaset Bilimi,

– Maliye

Bölümlerinin birinden mezun olmak

-İĢletme Mezunları içinBankacılık veya Yerel
Kalkınma, Kırsal Kalkınma
veya Kobiler ve GiriĢimcilik
konularında en az 2 yıllık
tecrübe sahibi olmak.- Uluslararası ililkiler, Siyaset Bilimi mezunları için
Ortadoğu ve Afrika
çalışmaları alanlarındaakademik çalışmalar yapmış
olmak veya TİKA’nınfaaliyet alanına giren
konularda en az iki yıllık
hizmet süresine sahip olmak.

-İktisat, Kamu Yönetimi,Maliye bölümü mezunları
için; yurtdıĢında kalkınmaiĢbirliği ve teknik yardımbaĢta olmak üzere inceleme-
araĢtırma ve Sivil Toplum Kurulu Ģu çalıĢmalarıyürütmüĢ olmak, TİKA’nınfaaliyet alanına giren
konularda en az iki yıllık
hizmet süresine sahip olmak.

4. 1 Üniversitelerin 4 (dört) yıllık

-Ġktisat,

-ĠĢletme,

– Maliye,

– Kamu Yönetimi,

– Muhasebe
Bölümlerinin birinden mezun olmak

– Muhasebe alanında 2 yıllık tecrübe sahibi olmak.
5. Grup 1 Üniversitelerin;

– Bilgi ve Belge Yönetimi,

– Kütüphanecilik ,

– ArĢivcilik,

– Dokümantasyon-Enformasyon

– Tercihen Matbu ve el yazması Eski Türkçe (Osmanlıca) metin okuma ve çeviri yazısı (transkripsiyon) konularında deneyim sahibi
Bölümlerinin birinden mezun olmak. olmak ve bunu belgelemek.
6. Grup 2 – Üniversitelerin Sosyoloji – En az iki yıl hizmet süresine
Bölümünden mezun olmak, sahip olmak.
– Üniversitelerin Sosyal Antropoloji – Tercihen Roman dili ve
Bölümünden mezun olmak, kültürü üzerine araĢtırma
– Sosyoloji disiplinlerinden birinde yapmıĢ olmak veya TĠKA
Yüksek Lisans veya Doktora yapmıĢ proje ve faaliyetlerinin
olmak, yürütüldüğü sahaya iliĢkin
– Sosyal Antropoloji Alanında Yüksek araĢtırma, inceleme
Lisans veya Doktora yapmıĢ olmak, çalıĢmalarında yer almıĢ,
ġartlarından birini sağlayabilen adaylar. yayın yapmıĢ olmak.

III. BAġVURU ġEKLĠ VE YERĠ

Adayların aĢağıda yer alan baĢvuru evraklar ile birlikte en geç 20 Mayıs 2015 günü mesai bitimine (saat 18.00) kadar TĠKA Ġnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığı Atatürk Bulvarı No: 15 Ulus/ANKARA adresine Ģahsen veya posta yolu ile baĢvurması gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılan müracaatlar ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

BaĢvuru için istenen belgeler:

a)BaĢkanlıktan veya www.tika.gov.tradresinden temin edilerek açık ve eksiksiz olarak doldurulmuĢ BaĢvuru Formu,

b)Yükseköğrenim diploması ya da geçici mezuniyet belgesinin aslı veya BaĢkanlık tarafından onaylı örneği, (Yabancı üniversite mezunları için ayrıca denklik belgesi),

c)YDS veya Yükseköğretim Kurulu tarafından buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan sınav sonuç belgesinin, YDS veya bu sınava denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan sınavlarla ölçülmeyen yabancı diller için, ilgili dilde en az üç yıllık ortaöğretim veya ön lisans, lisans veya yüksek lisans diplomasının ya da o dilin resmi dil olarak konuĢulduğu ülke resmi makamları tarafından düzenlenen sınavda en az yüzde yetmiĢ oranında baĢarılı olduğunu gösteren belgenin aslı veya BaĢkanlık tarafından onaylı örneği, (BaĢkanlıkça yapılacak dil sınavına gireceklerden bu belgeler istenmez.)

ç) Türkiye Cumhuriyeti vatandaĢları için nüfus cüzdanının 1 adet sureti, yabancı ülke vatandaĢları için pasaport örneği,

d)Türkiye Cumhuriyeti vatandaĢları için adli sicil kaydı yazılı beyanı, yabancı ülke vatandaĢları için ise sabıka kaydı belgesi veya buna denk belge,

e)Sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel bir durum olmadığına iliĢkin yazılı beyanı,

f)Türkiye Cumhuriyeti vatandaĢı erkek adaylar için askerlikle iliĢiği olmadığına dair yazılı beyan,

g)Daha önce baĢka yerde çalıĢmıĢ olanların çalıĢtıkları kuruluĢlardan alacakları hizmet belgesi, ğ) En geç üç ay önce çekilmiĢ 4,5X6 cm. ebadında iki adet fotoğraf,

h ) www.tika.gov.tradresinden temin edilerek el yazısıyla doldurulacak özgeçmiĢ.

Mülakat sınavından önce yabancı dil yeterliliğini gösterir belgesi olmayan adaylar için ihtiyaç halinde 22 Mayıs 2015 Cuma günü BaĢkanlıkça Ġngilizce, Fransızca, Rusça ve Arapça Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı yapılacaktır. BaĢkanlıkça yapılan yabancı dil sınavından 1. gruptan baĢvuranlar için 80 ve üzeri puan alanlar, diğer gruplardan baĢvuranlar için 70 ve üzeri puan alanlar baĢarılı kabul edilecektir. Mülakata girmeye hak kazanan adaylar BaĢkanlıkça belirtilen yer ve saatte, nüfus cüzdanı veya sürücü kimlik belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesiyle hazır bulunacaklardır.

IV. SINAV ġEKLĠ VE KONULARI

Mülakat Sınavı; adayların mezun olduğu bölüm ile ilgili alan bilgilerinin yanı sıra, BaĢkanlığın faaliyet alanı ile ilgili konular, genel kültür düzeyleri, muhakeme, kavrayıĢ, ifade ve temsil kabiliyeti, davranıĢ ve tepkilerinin SözleĢmeli Personelliğe uygunluğunun değerlendirildiği sözlü bir sınav Ģeklinde olacaktır.

IV. DEĞERLENDĠRME VE ĠLAN

Mülakat sınavı BaĢkanlığımızca atanan Sınav Kurulu Üyelerince yapılacaktır. Sınav Kurulu üyelerince sözlü sınavda her adaya ayrı ayrı not verilir. Bu notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. Sınav kurulu üyelerince verilecek notların aritmetik ortalaması 100 tam puan üzerinden 70’in altında olanlar baĢarısız sayılır. BaĢarılı olanlar baĢarı derecesine göre sıralanır. Yüksek Lisans ve Doktorasını tamamlayan adaylara öncelik tanınacaktır. BaĢvuru Ģartlarında belirtilen bölümlere göre yapılan sınıflandırma çerçevesinde; sınavda baĢarılı olanların sayısı belirtilen kadro sayısından fazla ise en yüksek puan alan adaydan baĢlamak üzere sıralama yapılarak belirtilen kadro sayısı kadar aday mülakat sınavını kazanmıĢ kabul edilecektir.

Sınavda baĢarılı olanların sayısı belirtilen kadro sayısından daha az ise sadece baĢarılı olanlar sınavı kazanmıĢ kabul edilecektir. Mülakat sınavında baĢarılı olmak adaylar için müktesep hak teĢkil etmeyecektir. Nihai sınav sonucu www.tika.gov.tr adresinde ve kurum giriĢine asılacak listeyle ilan edilecektir. Kazanan adaylar kendilerine bildirilen tarihe kadar müracaat etmedikleri takdirde yedek adaylar puan sıralamasına göre atanacaktır.

Sınavı kazananlar hakkında, 656 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 16 ncı maddesinin 7 nci fıkrasına göre, “Türk ĠĢbirliği ve Koordinasyon Ajansı BaĢkanlığında ÇalıĢtırılacak SözleĢmeli Personel Hizmet SözleĢmesi Esasları” uygulanır.

BAŞVURU TARİHLERİ:13-20 Mayıs 2015

YABANCI DİL SINAVINA KATILACAK ADAYLARIN İLANI:21 Mayıs 2015

YABANCI DİL SINAVI:22Mayıs 2015

MÜLAKAT SINAVINA KATILACAK ADAYLARIN İLANI:23 Mayıs 2015

MÜLAKAT SINAVI:25-29 Mayıs 2015

memur forum, eleman alımları, iş ilanı, işe alım süreci, son dakika, ne zaman, sonuçları açıklandı mı, posta gazetesi, hürriyet gazetesi, hakkında haberler, iş başvurusu nasıl yapılır, ne zaman yapılacak, maaşları ne kadar, ne iş yapar, şartları nelerdir, personel alımı 2018, memur alımı 2018, son başvuru ne zaman, iş başvuru formu, alımları ne zaman, işçi alımı, açık pozisyonlar, memurlar.net, kpss, kaç puan kariyer.net, açıklandı mı, yenibiris.com, memurhaber.com, takvim gazetesi, posta gazetesi, iş ilanları sitesi.

Yorum yaz